ตุลาคม 20, 2020

น้ำสะอาด 1 แก้ว กับใจที่บริสุทธิ์ แล้วมาสวดมนต์ให้กับเทวดาให้ชีวิตดีขึ้น

เป็นอีกหนึ่งบ ทความดีๆ ที่ให้แง่คิดดีๆ กับเราการทำบุญ เช่น ตักบาตร ถวายสังฆทาน

เป็นต้นเตรียมน้ำสะอาดไว้ 1ขวด และนำจรดระหว่างคิ้ว กล่าวคำอธิษฐานจิต ดังต่อไปนี้

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3จบ)

นะ โม พุท ธา ยะ

ลูกขอเชิญ พ ระพุทธเจ้าทั้ง ๕ พ ระองค์ โปรดเสด็จมาเป็นประธาน อิทัง สัพพะเทวานัง

โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เทวา

ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จ แก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวง ที่รักษาตัวข้าพเจ้า ขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวงจงมีความสุข

(ให้เริ่มเทน้ำลงบนพื้นดิน) ลูกขอฝากน้ำอุทิศนี้ไปกับ พ ระแม่ธรณี พ ระแม่คงคา

โปรดมาเป็นทิพย์พยๅน ขออานิสงค์ผลบุญ กุศล อันใดที่ข้าพเจ้า

ชื่อ…………สกุล………… ได้กระทำในวันนี้ ทั้งหมด ทั้งปวง ข้าพเจ้าขออุทิศให้กับเทวดาทั้งหลายทั้ง

ปวงของข้าพเจ้า อยู่ ณ ปัจจุบันนี้ ที่ทำให้ข้าพเจ้า พ้นจากความทุ กข์

( เรื่องที่ประสบ ปั ญ ห า )

ไม่ว่าท่านจะมาจาก ชาติใด ภพใด ก็ตาม ทั้งระลึกได้ก็ดี และระลึกไม่ได้ก็ดี ไม่ว่าท่านจะอยู่ในภพภูมิใดขอให้ท่านจงมารับกุศล

ที่ข้าพเจ้าอุทิศให้ในครั้งนี้ โดยมาให้ถึงจุดหมาย อย่ าแวะอย่ าเวียนที่ใด

ให้กุศลถึงทั่ว ทุกท่านทุกตัวทุกตน ทุกภพทุกภูมิ ขออานิสงค์ผลบุญดังกล่าวนี้ โปรดกลายเป็นโภคทรัพย์

ตามที่ท่านปราถนา ทุกประการตั้งแต่บัดนี้ เวลานี้เป็นต้นไป ด้วยเทอญ สาธุบุญ

หมายเหตุ

การกรวดน้ำลงดินกุศล จะส่งถึงเร็วกว่าการกรวดน้ำแห้งคือ เพียงอธิษฐานจิต สำหรับผู้ที่บารมียังไม่มากพอ

(ถ้าไม่สะดวกก็กรวดน้ำ ลงบนภาชนะแล้วนำไปรดลงดิน ที่โคนต้นไม้)การขอฝากผ่านบารมีของ

พ ระแม่คงคา และ พ ระแม่ธรณี ไปสิ่งสำคัญมาก

ระหว่างท่องคำกรวดน้ำด้านบน ให้เทน้ำลงดินตลอดจนจบคำกรวดน้ำไม่ว่าน้ำจะเหลือมากน้อยเพียงใดให้เทให้หมดพร้อม

กับคำพูดสุดท้ายที่จบ โดยไม่ต้องให้หลงเหลือ