สิงหาคม 9, 2020

รักษาไว้คuที่ยอมเหนื่อย และทำทุกอย่างให้ รักษาไว้ให้ดี

จ ะ รั กใ ค รนั้นก็ เ ลื อ ก ค บกับคนที่เขายอมเ ห นื่ อ ยเพื่อคุณ ไม่ใช่คนที่คุณต้องเ ห นื่อย เพื่อเขาจงเลือกคบกับคนที่เขายอมเห นื่อยเพื่อคุณ ไม่ใช่คนที่คุณต้องเ หนื่อยเพื่อเขา คู่ชีวิตไม่ต้องดีที่สุด ขอแค่ เข้าใจกันก็พอแล้ว เมื่อบุญพาวาสนาส่งให้เรานั้นมาเป็นคู่ชีวิตเธอไม่จำเป็นต้องดีที่สุดหรอก ขอแค่เธอเขาใจฉันก็พอแล้วคู่ชีวิตกับคู่รักต่างกันคู่ชีวิต

หมายถึงคนอยู่กับคุณ ไม่ว่าย ามทุ กข์ ย ามสุข แต่คู่รัก หมายถึง คนที่จะอยู่กับคุณในเวลาที่มีความสุขเท่านั้น แต่เมื่อเกิดความทุ กข์ขึ้นมา เขาอาจจะทิ้งคุณไปหาความรักใหม่แต่คู่ชีวิตจะอยู่กับคุณ คอยแก้ปั ญห าให้คุณอยู่เป็นเพื่อนอยู่เป็นที่พักใจไม่ว่าคุณจะเจออะไรร้ ายๆมาแค่ไหนก็ตามอย่ าเลือก คนที่คุณต้องเหนื่ อยเพื่อเขาตลอด แต่จงเลือกอยู่กับคนที่พร้อมจะเห นื่อย
ลำบ าก สุขและทุ กข์ไปพร้อมคุณ อยู่เป็นความรักในฐานะคู่ชีวิต

คู่ชีวิตไม่จำเป็นต้องดีที่สุดหรอก ขอแค่เป็นคู่ชีวิตที่เข้าใจกัน ก็พอแล้วไม่หวังว่าคู่ชีวิตต้องดีที่สุด ขอแค่มี คู่ชีวิตที่เข้าใจกัน ก็พอแม้นมีวาสนาขอแค่บ้านแสนสงบสุข ไม่หวังอัครสถานหลังโตมั่นคงหากแต่แข็งแรงอบอุ่นด้วยความรักใ คร่กลมเกลียว ไม่หวังบ้านสวยงามเลิศหรู

หากแต่งามหมดจรดด้วยจิตใจของครอบครัวที่ปรารถนาดีต่อกันไม่หวังพร้อมสรรพสิ่งแวดล้อมแห่งสวนสวรรค์หากแต่เป็นสังคมเอื้อเฟื้อ รายล้อมด้วยเพื่อนบ้านเป็นมิตรขอแค่มีคู่ชีวิตที่เข้าใจกันไม่หวังว่าต้องดีที่สุดหากแต่ดีสมกัน ศีลเสมอกัน ไม่หวังว่าสวย หล่อลากดิน หากแต่เดินไปด้วยกันแล้วส่งเสริม ไม่หวังเป็นช้ างเท้าหน้าเท้าหลังหากแต่เดินเคียงกันไปในทุ กวันดี ร้ ายด้วยรอยยิ้มขอแค่มีงานที่รักเป็นเสาหลักรายได้ ไม่หวังงานที่มีหน้ามีตาอ วดใครๆ

หากแต่เป็นงานที่ทำแล้วมีความสุข นายดี เพื่อนดี ลูกน้องดีไม่หวังรายได้มหาศาลหากแต่สมความสามารถติดตัวเลี้ยงดูครอบครัวได้ สำคัญคือไม่มีห นี้สินจากสินทรัพย์เ สื่อมราคาเพื่อรักษ าหน้าตาในสังคมขอแค่บั้นปลายแห่งชีวิตที่สุข ภาพดีไม่หวังปั้นปลายประสบความสำเร็จเป็นตำนาน หากแต่มีสุข ภาพที่ดีตามวัย ไม่มีโ ร คภั ยไ ข้ เ จ็ บ ท รมานตัวเองและคนรอบข้าง ไม่หวังลูกหลานคลานหมอบรอรับมรดกสมบัติเอาหน้า
หากแต่ลูกหลานรักรู้คุณน้อมรับมรดกแห่ง วาสนา ต่อไปเป็นมรดกล้ำค่าขอแค่ลูกเป็นคนดีของสังคม

ไม่หวังยั ดเ ยียดให้ลูกเป็นที่หนึ่งในทุ กด้านหากแต่มีปัญญ าเอาตัวรอดเลี้ยงดูตัวเองได้ ไม่หวังให้ลูกโดดเด่นนำสมัย หากแต่อ่อนน้อมถ่อมตน รู้กาลเทศะ มีมารย าท จนใครๆ ที่ได้รู้จักเมตต าเอ็ นดูและสำคัญ คือ มีปัญญาแ ย ก แ ย ะชั่ ว ดี อย่ าให้ใครด่ ามาถึงพ่อแม่ว่าไม่สั่งสอน สุดท้ายหากยังเหลือ วาสนา ไม่หวังงาน ศ พ แห่งเกียรติยศหากแต่ลมห ายใจสุดท้ายที่สงบ พร้อมหน้าลูกหลานร่ำลา ตั้งจิ ต อ ธิ ษ ฐ า น

จะทำให้ได้ดั่งหวัง ด้วยขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นองค์พย านในมุ่งมั่นมิใช่ดลบันดาลตั้งใจกราบพระผู้ปฏิบัติดี เพื่อชี้แน ะเข็มทิศทางไปสู่ วาสนามิหวังปาฏิหาริย์แห่งคุณวิเศษคุณพ ระบทสรุปแห่งมี หรือ ไม่มี วาสนานั้นไซร้ เราทุ กคนล้วน เลือกได้เองอย่ างแท้จริง