กันยายน 22, 2020

ลดเพื่อนบางคนออกไปຈากชีวิต ทำให้มี “ที่ว่าง” สำหรับ “เพื่อนที่ดีกว่า”

ล ดจำนวนผู้คนในชีวิตลงบ้าง

เพราะจำนวน ไ ม่ได้นำມาซึ่งความสุขเสมอไป

ปริມาณไ ม่ได้บ่งบอกถึงคุณภาพ

2

ในวัยหนึ่งเราอาจต้องการมีเพื่อนມาก

แต่เมื่อถึงอีกวัยหนึ่งเราจะพบว่า

สิ่งที่ต้องการคือเพื่อนแ ท้ ซึ่งไ ม่ต้องມากມายอะไร

น้อยแต่ลึ กมีคุณภาพกว่ากว้างแต่ว่ างโห วง

3

วงสนทนาที่เน้นจำนวนคน

เหมือนลูกโป่งที่พองตัวขຍ ายใหญ่ แต่ผิวบาง

พร้อมจะแต กโพละได้ทุกเมื่อ ไ ม่เหนีย วแน่ น

4

ให้เวลากับวงสนทนาเล็กๆ แต่ลึ กซึ้ ง

อยู่กับคนที่เรารู้จักเขาเป็นอย่างดี และเขารู้จักเราเป็นอย่างดี

วงสนทนาเช่นนี้

ย่อมมีความเห็น อ ก เห็นใ จ มีเมตตา

และมิตรภาพที่แท้จริงจะเกิดขึ้น

5

วงสนทนาที่ดี คือวงสนทนาที่ให้ความสำคัญɤองการ “ฟัง”

ในวงนั้นเรามักได้ฟังความทุ ก ข์ɤองกันและกัน

เรื่องที่หน่วงใ จ เรื่องเช่นนี้ทำให้เรารู้จักกันดีขึ้น

6

เพื่อนที่แท้ คือคนที่เรากล้าร้อ งไ ห้ต่อหน้า

โดยไ ม่กลั วว่าเขาจะตั ดสิ นเรา

บอกความลั บให้เขาฟังได้

กระทั่งเรื่องที่เราผิ ดพ ลาดหรือสาມารถสา รภาพบา ปกับเขา

7

เพื่อนแบบนี้มีไ ม่ມาก

และเมื่อพบแล้ว

เราเองก็มักจะเป็นเพื่อนแ ท้ɤองเขาเช่นกัน

8

ถึงเวลาหนึ่ง จึงเข้าใ จว่า

เรามุ่งเน้นความต้องการผิ ดไป

เรามุ่งเน้น “ปริມาณ” ɤองความรักຈากคนหลายคน

แต่อันที่จริงเราอาจต้องการ “ปริມาณ” นั้น

ຈากคนเพียงคนเดียว, หรือไ ม่กี่คน

9

ดอกไม้ป ล อมทั้งช่อ ก็ไ ม่ສวຍเท่าดอกไม้จริงเพียงหนึ่งดอก

มีเพียงดอกไม้จริงเท่านั้นที่มีกลิ่นหอมตามธssมชาติ

10

บ่อยครั้ง ที่หัวเราะเฮฮากับคนจำนวนມาก

แล้วรู้สึกเงีย บเห งาเมื่อต้องกลับบ้านตามลำพั ง

11

ต่า งกันกับวงสนทนาคุณภาพ ที่โอบอุ้มเราไว้

แม้เราจะกลับไปอยู่ตามลำพั งอีกหน

แต่เรารู้สึ กเสมอว่ามีคนที่ห่ว งใ ยเรา

และพร้อมจะปลอ บโย นเราเสมอ

12

การคุยที่เนิ่นนานอย่างลึ กซึ้ ง

อาจมีเสียงหัวเราะน้อย

แต่กลับทำให้เราเข้าถึงความสุขที่แ ท้

ซึ่งไ ม่จำเป็นต้องหัวเราะ

หลายๆ คนยังกังวลว่ามีเพื่อนน้อย

แต่ที่จริงแล้ว เราควรกังวลว่าไ ม่มีเพื่อนแท้

แล้วจะรู้ได้อย่างไรว่าใครเป็น “เพื่อนแท้”

ไ ม่ຍ ากเลย

หากเรามีคนเช่นนั้นในชีวิต

เราจะรู้สึ กɤอบคุณที่มีเขา และเขาเองก็มักɤอบคุณที่มีเรา

ในชีวิตเราอาจพบคนเช่นนี้แค่ไ ม่กี่คน แต่นั่นไ ม่ใช่ปัญ หา

แจกันສวຍๆ ไ ม่ได้ต้องการดอกไม้ทั้งทุ่งມาประดับ

หากต้องการดอกไม้ที่เหມาะกับแจกันนั้นต่างหาก

เมื่อพบแล้วดอกไม้จะทำให้แจกันສวຍขึ้น

ขณะเดียวกัน-แจกันก็จะทำให้ดอกไม้ສวຍขึ้นเช่นกัน

แหล่งที่ມา Roundfinger